Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / „Szülőföldön magyarul” – Erdélyi pályázati felhívás

„Szülőföldön magyarul” – Erdélyi pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. március 15-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című pályázatát a „nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2011/2012-es tanévre.

A pályázat célja: a romániai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Pályázók köre:

Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

– azok az óvodáskorú gyerekek, akik Romániában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű képzésben vesznek részt,

– azok az általános- és középiskolás tanulók, akik Romániában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, illetve akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, vagy napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat.

A támogatásra azok a pályázók jogosultak, akik 1993. szeptember 1-jén és azt követő időszakban születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az 1993. szeptember 1-jét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

A fakultatív magyar nyelvű oktatásban résztvevők pályázatai egyedi elbírálás alá esnek.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre:

– aki nem tesz eleget a pályázati felhívás feltételeinek,

– az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát halmozott fel,

– az a fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2011/2012. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,

– aki pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.

A fenti feltételek bármelyikének fennállásának esetén a pályázat érvénytelennek minősül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A. NEVELÉS, OKTATÁSI TÁMOGATÁS – 20.000 Ft-nak megfelelő RON összegű nevelési, oktatási támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki romániai akkreditált alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul.

B. TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 2.400 Ft-nak megfelelő RON összegű tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhet az a tanuló és óvodás, aki romániai akkreditált alap- vagy középfokú oktatási intézménybe vagy óvodába jár, és magyar nyelven tanul. A támogatás célja: a tanszerellátottság javítása, ezért az elnyert összeg kizárólag erre a célra fordítható!

C. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő RON összegű támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Az A. és B. pontok alatt megjelölt támogatások együtt pályázhatók, egy pályázati csomagban.

A C. pont alatt megjelölt támogatási forma különálló pályázati csomagot alkot.

A fentiek szerinti jogosultságok igazolása, valamint a pályázati feltételek teljesítése esetén az A. és B. pontokban megjelölt támogatás egyidejűleg is elnyerhető.

A támogatás a 2011/2012-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

IV. Pályázati határidő:

Jelen pályázati felhívás alapján a 2011/2012-es tanévre igényelhető támogatásokra 2012. március 15. – 2012. április 30-a közötti időszakban folyamatosan lehet pályázni. A 2012. április 30-a utánipostai bélyegzővel beérkező pályázatok érvénytelenek.

V. Pályázás módja:

A pályázatokat kizárólag a Pályázati Iroda által kidolgozott adatlapon, papír alapon lehet benyújtani.

Az A. és B. pontokban megjelölt támogatásokra vonatkozó pályázati feltételek:

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó szülő, ill. törvényes képviselő személyazonosító okiratának fénymásolata;

b.) a tanuló/óvodás születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata;

c.) a tanuló/óvodás iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2011/2012 iskolai év első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztálytanító vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát.

d.) A moldvai magyarok magyar nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy ennek hiányában a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, vagy a Szeret-Klézse Alapítvány által kiállított, magyar nyelvű oktatásban való részvételt igazoló irat eredeti példánya.

A C. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:

– megfelelően kitöltött pályázati adatlap;

– kötelezően csatolandó mellékletek:

a.) a pályázó személyazonosító okiratának fénymásolata;

b.) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely tartalmazza az adott tagozat/ csoport tannyelvének, vagy a magyarul hallgatott tárgy(ak) nevét.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a Pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

VI. Lebonyolító szervezet:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

530241 Csíkszereda, Taploca utca 20.

Tel: 0266 244 450

E-mail: rmpsz@rmpsz.ro

VII. Pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban kell eljuttatni a pályázati csomagot tartalmazó borítékon feltüntetett címre:

UCDMR – RMPSZ

„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda,

530241 Miercurea Ciuc/Csíkszereda, Str. Topliţa/Taploca u., nr. 20 sz.,

Jud. Harghita / Hargita megye

VIII. Pályázati adatlapok beszerezhetők:

A Pályázati adatlapot és a Pályázati útmutatót tartalmazó, a pályázati iroda címével ellátott, borítékba helyezett pályázati csomagokat át lehet venni:

– a gyerek által látogatott oktatási intézményben (óvodában/iskolában),

– a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi Oktatási Központjai irodáiban, az RMPSZ megyei/területi/körzeti képviselőinél, illetve

– letölthetők a http://www.szulofoldonmagyarul.ro/ honlapról.

IX. Pályázat elbírálási és eljárási rend:

A beérkezett pályázatokról a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.

A pályázó a Bizottság döntéséről postai úton kap tájékoztatást.

Sikeres pályázás esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, az utalás napján érvényes árfolyam szerint az OTP Bank Románia Rt. által vezetett bankszámlákra.

Azon pályázók, akik a 2011. évi pályázati időszakban nyitottak bankkártyát az OTP banknál, pozitív elbírálás esetén a 2012. évi pályázati időszakban is erre kapják a támogatást.

A 2012. évben először pályázóknak a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz bankkártya nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről szintén értesítést kapnak.

További tájékoztatás a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Információs Irodájától a 0266 244 450, a Teleki Oktatási Központtól pedig a 0265 570725 számokon kérhető.

X. Adatvédelmi hozzájárulás:

A pályázat beadásával a pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

Pályázati űrlap

Hallgatói pályázati űrlap

www.bgazrt.hu

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére