Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Döbbenet! A szekusok 71 százaléka magyar volt!

Döbbenet! A szekusok 71 százaléka magyar volt!

Volt már egyszer autonómia Székelyföldön, igaz, nem sok köszönet volt benne. Arról szólt ugyanis, miként lehet egy nagyszámú, szállásterületén többségben élő kisebbséget integrálni egy kommunista diktatúrába – állítja Sztálin a székelyeknél című, nemrégiben megjelent könyvében Stefano Bottoni olasz történész.

Romániában 1952-ben Magyar Autonóm Tartomány (MAT) néven ugyanis „önálló” közigazgatási egységet szerveztek, mely a történelmi Székelyföldre terjedt ki. Ne svájci autonómiára gondoljunk: a minta a Szovjetunió Kommunista Pártja 1921-es X. kongresszusán elfogadott lenini-sztálini modell volt. A harmincas évek nagyorosz sovinizmusa előtti időszak szovjet kisebbségpolitikájának az volt a célja, hogy megnyerje a berzenkedő kisebbségeket a fiatal államnak. Ezért az adott térségben honos kisebbség nyelvén beszélő hivatalnokokat alkalmaztak, anyanyelven lehetett tanulni a helyi oktatásban. Cserébe a lokális pártelittől Moszkva feltétlen hűséget várt el.

Hasonló megfontolás állhatott a MAT létrehozása mögött: Bukarest a kinevezett magyar pártkáderek mindenekfeletti lojalitásáért cserébe bizonyos mozgásteret hagyott a kulturális identitás megőrzésére, s nem erőltette a románosítást. Ettől még persze a MAT a sztálini Románia mindennapjait élte. Azzal a különbséggel, hogy az egyszerű magyar földműves nem panaszkodhatott nemzeti elnyomásra, amikor bekényszerítették a kollektívbe, vagy eszméletlenre verték a közösség túl makacs papját: mindezt ugyanis derék magyar sztálinisták, hithű kommunisták végezték. Bottoni ennek bizonyítására megdöbbentő példákat is hoz; 1956-ban a MAT területén dolgozó Securitate-tisztek 71 százaléka magyar volt.

A lakosság ezért janicsároknak tekintette a nyakára ültetetett buzgó magyar tisztségviselőket, ugyanakkor legalább saját nyelvén panaszkodhatott mondjuk a rajoni (járási) hivatalban az őt ért méltánytalanságról. Nagy szó ez egy olyan közegben, ahol alapvető élmény maradt a két háború közötti „királyi” Románia hivatalainak teljes magyarnyelv-használati tilalma. Ráadásul még a magasrangú káderek között is több olyan akadt, aki jobban beszélt oroszul, mint románul, a falusi, kisvárosi lakosság tömegei pedig egyáltalán nem tudtak az állam nyelvén. Bottoni úgy fogalmazza meg a furcsa paradoxont, hogy „az osztályharc tartalma is enyhül, ha magyar formát kap.”

A MAT felemás legitimációjához az is hozzájárult, hogy (természetesen szigorúan át nem lépve az ideológiai határokat) számos magyar intézményt sikerült alapítani – a hatóságok nem gördítettek akadályt a falusi kórusok, színjátszócsoportok működése elé. Marosvásárhely, a tartomány székhelyének meghatározó értelmiségi szereplői pedig lehetőséget kaptak arra, hogy városuk versenyre kelhessen az addig csodált, irigyelt Kolozsvár szellemi színvonalával.

A könyv legérdekesebb része, amikor a tartományt vezető magyar pártmunkásokról olvashatunk. A többnyire képzetlen, ámde hithű magyar kommunista káderek megoldhatatlan feladattal szembesültek: úgy gondolták, egyszerre szolgálják magasztosnak gondolt eszméjüket, meg saját közösségüket. „Sajátjaik” viszont egy diktatúra feltétlen kiszolgálóinak tekintették őket, olyanoknak, akik renegátként túlkompenzálva próbálják erőszakosan átalakítani a mindennapokat.

Ebből aztán mulatságos helyzetek is adódtak. Csupor Lajos, az egyik tartományi főelvtárs vesszőparipája a proletár szellem hiánya volt. Marosvásárhelyt javíthatatlanul „kispolgári” jellegű városnak látta, és idegesen szólította fel társait, hogy ne engedjék magukat „megfertőzni” egy olyan kisvárosban, amelyben lehetetlen megőrizni egy titkot, ahol a tisztviselők, kisiparosok, kereskedők és tanárok polgári öntudatát képtelen eltüntetni az új idők „osztályharcos szellemisége”, hanem a régi társadalmi/baráti/családi hálózatok egyenesen integrálják, és régi rítusaikba (főtéri és Maros-parti séták, úri öltözet, eredeti feketekávé fogyasztása, flekkensütés) „beavatják” az új proletár Marosvásárhely hirdetőit – olvashatjuk a könyvben.

A történész szerint a MAT leginkább egy üvegházra hasonlított, amelyet egy többségként élő, magát otthon érző kisebbségnek hoztak létre. S bár egészen 1968-ig létezett megcsonkított területtel, visszanyesett önállósággal egy Maros-Magyar Autonóm Tartomány nevű közigazgatási egység, a román kommunista nemzetállam a MAT-ot 1960-ban megszüntette.

Autonómiából még a semminél alig több is túlságosan soknak tűnt számára.

Ablonczy Bálint  – hetiválasz –

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére