Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / Illegális fakitermelés a Maros mentén – a prefektúra cinkosságával?

Illegális fakitermelés a Maros mentén – a prefektúra cinkosságával?

Úgy tűnik, a prefektúra cinkosságot vállalt a famaffia azon ténykedésében, amely évek óta megakadályozza, hogy a Maros völgyében, Ratosnya, Palotailva és Gödemestárhaza területén több ezer hektár erdő, kaszáló és legelő visszakerüljön jogos tulajdonosaihoz. Megtagadják a végleges törvényszéki döntés végrehajtását, amiért már büntetést is kapott a főispáni hivatal.

Jogi indoklás helyett rágalmazás

A Bethlen, Bánffy és Éltető családoknak még az Osztrák-Magyar Monarchia idejében több tízezer hektár erdejük volt a Maros völgyében, amelyek tulajdonjogát pontos nyilvántartás alapján igazolni tudják. A 1989-es romániai rendszerváltást követően, a tulajdonjog-visszaszolgáltató törvények megjelenése után – mint bárki más – a szükséges okiratok birtokában visszakérték jogos tulajdonukat. Ezenkívül az említettek 1918 decemberében – az országváltást követően – erdőterületekkel megalakították a Gödemesterháza Erdőuradalmi Rt.-t, amelynek természetesen a fő tevékenysége az erdőgazdálkodás volt. A részvénytársaság létrehozásakor a területeket helyrajzszám alapján jegyezték be.

A volt tulajdonosok örökösei 2005-ben a 2005/247-es földtörvény alapján újraalakították a Gödemesterháza Erdőuradalmi Rt.-t, amely az 1918-ban alapított társaság jogutódja. Ebben a minőségben kérték vissza az rt. tulajdonában levő erdőterületeket. A szászrégeni bíróság első fokon jogosnak ítélte az igénylést. Másodfokon a Maros Megyei Törvényszék visszautalta újratárgyalásra a Szászrégeni Bíróság hatáskörébe.

A megyei földosztó bizottság, amelyet ebben az ügyben Marius Paşcan prefektus és Ioan Sabău Pop ügyvéd, egyetemi tanár képvisel, különböző jogi kifogásokkal élt. 2009-ben szakértői véleményezés készült. A közel százoldalas dokumentáció pontosan megjelöli a korabeli és a jelenleg is azonos telekkönyvi számok alapján a parcellákat. Ennek ellenére 2011 júliusában a Gödemesterháza Erdőuradalmi Rt. ügyében ugyancsak a Szászrégeni Bíróság hoz egy, a 2007-es döntésének homlokegyenest ellentmondó határozatot, amiben nem ismerik el 19.850 hektár tulajdonjogát. Annak ellenére, hogy a döntés alapfokon született, az egyik román nyelvű napilap hasábjain – a tényszerű jogi indoklást mellőzve – nacionalista felhangokkal fűszerezett rágalom jelent meg, amiben többek között az ügyet képviselő Ioan Sabău kijelenti, hogy “a szászrégeni törvényszék végre fényt derít azoknak a magyar grófoknak a törvénytelen keresetében, akik az 1918-as egyesülést követően elhagyták a vérben álló Erdélyt. Egyesek, az erdélyi románok kibékíthetetlen ellenségeiként, a kínzó, horthysta csapatokkal visszatértek és gyáván ismét távoztak, mert nem vállalták a felelősséget az 1944 őszén történtekért. Leszármazottjaik 1990-ben visszatértek és fehérre mosták önéletrajzukat és családfájukat, és abszurd kérvénnyel jogot formálnak több tízezer hektár erdőre…”

Rózsa József, a felpereseket képviselő ügyvéd elmondta, az ügy nincs lezárva, mivel a bíróság nem hozhat visszavonhatatlan, megfellebbezhetetlen döntést. A sajtóban közzétett kommentár is igazolja, annak ellenére, hogy a megyei földosztó bizottság kötelessége lenne a jogos tulajdon visszaszolgáltatása – nem ez a cél, hanem az, hogy bizonyos érdekcsoportokat védjen.

Megtagadják a végrehajtást

Amint korábban említettük, a Gödemesterháza Erdőuradalmi Rt. tulajdonát képező erdőterületek visszaszolgáltatása mellett Bethlen Anna, Bethlen Ágnes Zsuzsanna és (Bethlen) Szentkúti Éva magánszemélyek a volt tulajdonosok jogos örököseiként Déda (Füleháza), Ratosnya, Palotailva és Gödemesterháza területén összesen 10.225 hektár erdőt és 9314 négyzetméter erdős területet, legelőt és kaszálót kértek és kaptak vissza véglegesen. Annak ellenére, hogy erről 2008. május 28-ától visszavonhatatlan törvényszéki döntés van, amely arra utasítja a megyei földosztó bizottságot, hogy a gyakorlatban is helyezzék tulajdonba a jogos örökösöket, a mai napig sem mérték ki azokat a parcellákat, amelyekről pontos telekkönyvi kivonat és térkép létezik. Mi több, 2010. október 7-én a Szászrégeni Bíróság elutasítja a Marius Paşcan prefektus által képviselt megyei földosztó bizottság keresetét, amelyben az örökösödési okirat megszerzésének módszerét kérdőjelezték meg és a 2007. június 28-i 764-es visszavonhatatlan döntés végrehajtásának késleltetéséért a prefektúrát napi 20 lej pénzbírságra kötelezi. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ameddig nem mérik ki az említett, több mint 10.000 hektár erdőt a jogos tulajdonosnak, a főispáni hivatal az államnak büntetést fizet.

A helyzet abszurduma- tegyük hozzá -, hogy ezt az összeget a prefektúra a törvénynek megfelelően “az államnak” kell fizesse, természetesen az állami intézményeket fenntartó adófizetők pénzéből. A törvényszéki határozat szerint az is tény, hogy a visszaszolgáltatás tárgyát képező parcellákról 2007 óta illegálisan termeli ki a fát a Romsilva Rt. A tulajdonosok többször kérték az illetékeseket, hogy hajtsák végre az ítéletet. A tulajdonosok kérésére válaszolva az országos erdőgazdálkodási igazgatóság (RNP – Romsilva) átiratban értesítette az érintetteket, hogy “a Romsilva Önálló Ügyvitelű Vállalatnak, a terület jogos tulajdonosának csak az a kötelessége, hogy a megyei vagy a helyi földosztó bizottságok által (sz. m.: visszaszolgáltatásra) jóváhagyott területeket a helyi földosztó bizottságok rendelkezésére bocsássa.” Az erdészek szerint a határozatból nem derül ki az erdős területek (vegetaţie forestieră) mérete, továbbá azt is kifogásolták, hogy többen a volt tulajdonosok leszármazottai közül ugyanazt a területet igényelték, amit eddig nem tisztáztak a törvényszéken. Ugyanakkor azt is megjegyzik az átiratban, hogy a prefektúra szakvéleményezést igényel ez ügyben is.

A tulajdonosok átiratban igazolják, hogy a Romsilva kifogásai alaptalanok. A szakvélemény is igazolja a területek pontos helyét, létezik érvényes örökösödési bizonylat és birtoklevél, mi több, az említett területigénylési átfedést is törvényszéki határozat tisztázza.

A tulajdonosok 2009-ben egy átirattal az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatósághoz fordultak. Ebben arra kérték az illetékes szervet, hogy szólítsa fel a prefektúrát az érvényes határozat végrehajtására. A válaszban – több jogi kérdést is tisztáznak – áll többek között az is, hogy az erdőparcellákat a tulajdonos jelenlétében kell kimérni, amennyiben ez nem lehetséges, meghatalmazással más is jelen lehet, mivel az átadási-átvételi jegyzőkönyvet csak személyesen lehet aláírni. A hatóság ugyanakkor értesítette az érintetteket, hogy ismételten felszólította a prefektúrát: hajtsa végre az ítéletet.

A prefektúra az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatósághoz írott levelében hangsúlyozza, hogy a törvény alapján az erdők visszaszolgáltatását igazoló okiratot (jegyzőkönyvet) az adott területet “adminisztráló polgármester, jegyző és a kataszteri hivatal stb.” kell összeállítsa. A főispáni hivatal nem hibás (nu se poate reţine nici o culpă) a végrehajtás késlekedéséért. Mégis, 2010 októberében születik egy bírósági határozat, amely közigazgatási büntetéssel sújtja a prefektúrát. Ezt a döntést is az a Szászrégeni Bíróság hozta meg, amely furcsamód a Göde-mesterháza Rt. ügyben először az örökösök számára hozott kedvező döntést, majd ugyanazt semmisnek nyilvánította.

Hiábavaló miniszteri utasítás

A nagybirtokossági erdők visszaszolgáltatásával kapcsolatosan többször Borbély László környezetvédelmi és erdőgazdálkodási miniszterhez fordultunk. A kérdés kapcsán a tárcavezető igen határozottan elmondta, a végleges és megfellebbezhetetlen döntést az erdészeknek végre kell hajtani. Amennyiben megtagadják a részvételt az erdőparcellák kimérésében, a munkahelyi kötelezettségeik megszegését jelenti, amiért az állásukat is elveszíthetik. A miniszteri utasítás ellenére, tudomásunk szerint, eddig senki nem tett semmit ez ügyben, és még egy erdész sem vesztette el állását emiatt.

Naponta a Maros völgyéből több tíz, kivágott fával, fűrészáruval megrakott kamion indul útnak az ország feldolgozóüzemei felé. Kinek hoz hasznot a törvénytelen fakivágás?

Vajda György

e-nepujsag.ro

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére