Navigáció: Kezdőlap / Megyei hírek / Emlékünnepség és kopjafaavatás Sáromberkén

Emlékünnepség és kopjafaavatás Sáromberkén

Emlékünnepség és kopjafaavatás Sáromberkén
Október 29-én a sáromberki ravatalozó termében az erdélyi vitézi rendek, hagyományôrzô huszárok, valamint helyi lakosok tisztelegtek néhai Mózes Károly emléke elôtt, aki 1969-ben a kommunizmus áldozata lett.

A vitézi rendek (Udvarhelyszék, Marosszék, Szováta-Sóvidékszék és Régenszék) ünnepélyes bevonulását követôen Porkoláb Levente helyi református lelkipásztor rövid áhítata, majd ünnepi beszéde következett. A lelkész elmondta, hogy Mózes Ká-roly a legnehezebb idôkben is hazafias eszméket táplált, egy olyan csoportnak volt tagja, amely a magyar közösség javát kívánta szolgálni. „A fiatalember életével fizetett, mert érezve a rendszer kegyetlenségét, bûneit, volt bátorsága tiltakozni. Mózes Károly mert nagyot gondolni, mert magyarnak lenni, hôs volt, akire méltán emlékezünk a mai napon” – hangsúlyozta a tiszteletes, aki beszédében megemlékezett Nagy Géza politikai elítéltrôl is, aki több mint három évtizeden át volt Sáromberke református lelkipásztora.

A Török-csoport tagja volt

Az emlékünnepség fôszervezôje, vitéz Vayda Domokos lelkész, Régenszék székkapitánya részletesen beszélt a 27 éves korában elhunyt fiatalember életútjáról. A jelenlevôk megtudhatták, hogy Mózes Károly a 7 elemi osztály elvégzése után háromévi faipari szakképzésben részesült Marosvásárhelyen, ahol bútorasztalosi oklevelet szerzett. Ezt követôen a galócási fafeldolgozó üzemben dolgozott, ahol kapcsolatban került Török Józseffel, akinek vezetése és irányítása alatt egy 40 fôs csoport szervezôdött. A Török-csoport a ’60-as évek közepén fejtette ki kommunistaellenes tevékenységét, soraiból 12 személyt, köztük Mózes Károlyt, 1965 ôszén letartóztattak és bíróság elé állítottak. A vádirat szerint kapcsolatot tartottak fenn olyan ellenséges és kalandvágyó magyar állampolgárokkal, akik 1956-ban részt vettek az ellenforradalomban, és akiknek sugallatára felforgató tevékenységet folytattak az ország szocialista rendszere ellen és a román állam területi megcsonkítása érdekében. Károlyt négy évre ítélték, 1968-ban szabadult. Visszatért galócási munkahelyére, de rövid idô után, múltja miatt, menesztették állásából. Késôbb segédmunkásként dolgozott Marosvásárhelyen, de alkalmazása rövid ideig tartott, politikai okokból felbontották munkaszerzôdését, ellehetetlenítve megélhetését, tönkretéve jövôjét. Vayda Domokos elmondta: a sáromberki férfi tisztázatlan körülmények között halt meg 1969 márciusában. Testi bántalmazást, verést követôen vonat gázolta halálra, ismeretlen körülmények között. „Köszönet-képpen áldozatos tettéért, magyarságának megvallásáért, önfeláldozó bátorságáért a Történelmi Vitézi Rend a sáromberki Mózes Károly egykori politikai foglyot, a kommunizmus áldozatát 2015. május 9-én post mortem vitézzé avatta és a vitézi rend tagjainak sorába felvette” – tájékoztatta a jelenlévôket Vayda Domokos.

Post mortem vitézi oklevél a családnak

Ezt követôen vitéz Máthé Lóránt és vitéz Lázár Elemér törzskapitányok a post mortem vitézzé avatás oklevelét nyújtották át ifj. Mózes Domokosnak, a család képviselôjének, a következô szavak kíséretében: „Ma egy olyan ember emléke elôtt tisztelgünk és hajtunk fejet, aki a vörös terror áldozata lett. Nem sikerült megtörni kiállását, szellemét a legkegyetlenebb módszerekkel sem, ezért eltették láb alól. Mózes Károly nemes példakép számunkra, az utókor az, amely emlékét éltetni tudja” – tisztelgett a kommunizmus áldozatának emléke elôtt vitéz Máthé Lóránt.

Az emlékünnepségen jelen volt a Török-csoport egykori vezetôje, Török József, a volt politikai foglyok országos szövetsége sepsiszéki elnöke is, aki elérzékenyülve, könnyes szemmel szólt egykori barátjáról, sorstársáról. „A hatvanas évek elején ismertem meg Karcsit. Karakán ember volt, becsületes, szavahihetô, jó barát. A munkahelyen mindenrôl tárgyaltunk, együtt szidtuk a kommunizmust, az akkori rendszert, a tét az volt, hogy megakadályozzuk a Magyar Autonóm Tartomány felszámolását. Azon töprengtünk, hogy mit tehetünk az itt élô magyarság érdekében” – emlékezett vissza Török.

Díszes kopjafát avattak

A kommunizmus sáromberki áldozatának sírjánál vitéz Vayda Domokos ny. lelkipásztor vitéz Török Józsefet és vitéz Lázár Elemért, a Történelmi Vitézi Rend erdélyi törzskapitányát kérte fel a díszes kopjafa leleplezésére. A vitézi rendek, a marossárpataki Mátyás- huszárok, a Mózes család, sáromberki lakosok a tiszteletteljes emlékezés jeléül koszorúkat, virágcsokrokat helyeztek el a 46 évvel ezelôtt elhunyt fiatalember sírhantján. Megható pillanat volt az egykori áldozat két rabtársának, Török Józsefnek és Zakariás Dezsônek a temetôi találkozása azzal a sáromberki fegyôrrel, Laczkó Imrével, aki a börtönévek ideje alatt emberségbôl jelesre vizsgázott. A rendezvényen Berekméri Réka alkalomhoz illô dalokat énekelt, sáromberki fiatalok szavaltak. A szervezôk nem feledkeztek meg a magyar és a székely himnusz eléneklésérôl sem. Az emlékünnepség szeretetvendégséggel zárult.

Történelmi Vitézi Rend

A vitézi tetteket Magyarország királyai Szent István óta nemességgel és földbirtokkal jutalmazták. Az elsô világháború ismét idôszerûvé tette a vitézi magatartás jutalmazását, ezért Horthy Miklós kormányzó 1920-ban a Vitézi Rend megalapításával újjáélesztette a hagyományokat. A második világháború után, 1945-ben a Vitézi Rend tevékenységét a magyar kormány betiltotta, a Nyugatra került tagok azonban továbbra is életben tartották a szervezetet, amelyet 1962-ben felvettek a nemzetközi lovagrendek sorába. A rendszerváltás után a Vitézi Rend újra megkezdhette mûködését Magyarországon is. Romániában a Történelmi Vitézi Rend – mint jogilag elismert és bejegyzett egyesület – egész Erdély területén mûködik, jól megszervezett, hierarchikus felépítéssel.

Berekméri Edmond
népújság

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére