Navigáció: Kezdőlap / Egyéb / ÉSZREVÉTELEK A MAGYAR NYELVI ÉS ŐSTÖRTÉNETI KUTATÁSRÓL

ÉSZREVÉTELEK A MAGYAR NYELVI ÉS ŐSTÖRTÉNETI KUTATÁSRÓL

Dr. Hary Györgyné, Budapest 1977

(Elhallgatott de mindig időszerű tények)

A magyar nyelvészet, őstörténet és a hozzájuk kapcsolódó tudomány ágak súlyos kríziséről beszélhettünk. Ez irányú aggodalmaimat fejezem ki és hozom az érdekeltek és a kutatók tudomására.

A magyar tudományosság szempontjából rendkívül veszélyesnek tartom a szélesebb körű kutatásoktól való teljes elzárkózást, az ellenvélemények totális elhallgattatását, ahogyan ez a Magyar Nyelvtudományi Társaság ez évi június 15-i közgyűlésén Hajdu Péter akadozva felolvasott szövegében körvonalazódott. Szerinte a szumér és más ősnyelv kutatásokba való bekapcsolódás mélységesen elitélendő, majdnem úgy hangzott, hogy jobb ha attól mindenki saját érdekében tartózkodik. Mert – a fejtegetés szerint – a múlt században ez még elnézhető volt, de ha ma vetik fel ezt a kérdést, akkor ez nyilvánvalóan „önámítás, csalás”.

A népes hallgatóságban ez az előadás vegyes hatást váltott ki. A vizsgálódó elmék, az önálló gondolkodású emberek általában nem szeretik, ha előírják nekik, hogy mivel szabad (vagy tanácsos) foglalkozni és mivel nem. Mert hiszen az nyilvánvaló volt, hogy itt nem tudományos elvek és tények megvitatásáról, mérlegeléséről volt szó, hanem a szabad kutatás eltiltásáról és lehetetlenné tételéről.

Hadd hozzam fel az UNESCO által 1963-ban kiadott „History of Mankind” kiadvány, I. kötetében, Sir Leonard Woolley „The Beginnings of Civilization”, című tanulmányát, amelyben több szász oldalon lefekteti a legújabban kialakult tudományos nézeteket a keleti kultúrákról. Azért írom, hogy „kialakult nézetek”, mert a dolgozatot több mint egy tucat szakembernek megküldötték az egész világon, akinek véleménye, kifogásai vagy kiegészítései a könyv jegyzet anyagában megtalálhatók. Woolley, a világszerte ismerte keletkutató, Úr város feltárója, az idézett munka 665 oldalán így ír:

„A szumér mint agglutináló nyelv egyedülálló volt a régi Közel-keleten, ugyanahhoz a csoporthoz tartozott, mint a kínai és a türkmén, valamint a későbbi, ezekkel rokon finn és magyar nyelvek.” („Sumerian was unique amongst the languages of the ancient Middle East in being agglutinative. It belonged in this respect to the same group as the Chinese and Turkmen and their later related languages, Finnish and Hungarian.”)

Ez tehát jelenleg a külföldi nyelvtudomány hivatalosnak mondható felfogása a szumér-magyar kérdésben. Woolley ezután elmondja, hogy a szumér alapszavak többségükben egytagúak, egy vagy két mássalhangzóval, de a nyelvnek a kezdetektől való kifejlődését azért nem lehet pontosan követni, mert a feltárt nyelvemlékek már egy túl fejlett, bonyolult állapotot tükröznek. Jelentős tény, hogy éppen a szumér ősgyökök vizsgálata alapján állapították meg – külföldi és magyar nyelvészek – a szumér és a magyar nyelv közötti feltűnő hasonlatosságot. Még érdekesebb a szumér ékírást megelőző eredeti képírás tanulmányozása. Ez a képírás párhuzamba vonható a szumér gyökszavak magyar megfelelőivel, illetőleg kezdő betűivel, továbbá a régi magyar rovásírás jeleivel, amelyek 60%-ban megegyezést mutatnak a szumér képírással.

Sir Leonard Woolley 1945 előtt és után is járt Magyarországon, de elkedvetlenítette a magyar nyelvészek magatartása. Bizonyságul hadd idézem Dr. Shohotu Faisi japán tudós levelének néhány passzusát:

„. . . Úgy látom, hogy 1938-óta – a származási bizonyítás terén – nem sok hivatalos eredményt tudtak a magyar kartársak felmutatni. Így hát beigazolódott Sir Leonard Woolley szava, amit Budapesten az 1938-ban tartott konferencia után mondott nekem körülbelül ilyen formán: Csodálkozom a magyar szakemberek nemtörődömségén. Csodálkozom, hogy annyi archeológiai, nyelvi és morfológiai bizonyíték birtokában megelégszenek a finn-ugor származási vonalhoz való tartozandósággal és semmi szándékot nem mutatnak Mezopotámia felé mutató kétségtelenül fennálló vonatkozásaik rögzítésére.”

Dr. Shohotu Faisi levelének további részében elmondja beszélgetését Homan Bálint akkori kultuszminiszterrel, akinek ezeket mondotta:

„Tudja-e Nagyméltóságod, hogy Szinnyeieknek csakis úgy sikerült ezt a finn-ugor rokonságot elfogadtatni, hogy a nyelv hasonlító módszerek előírásait nem tartották be. Ugyanis a magyar nyelvben létező prefixumokat, azaz igekötőket, mind magyar szakemberek – enyhén szólva – nem vették figyelembe és csakis ezeknek a mellőzésével sikerült olyan nyelvhez rokonsági argumentumokat találni, amely szerkezetében ezekkel a prefixumokkal nem rendelkezik. . . Viszont ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy Mezopotámia felé nyelvi azonosságok és vonatkozások vannak szóhasonlításban, grammatikai felépítésben, pre és postfixumok tekintetében, — de még az egészen különlegesnek mondható, igen erős bizonyítási argumentumként mérlegelendő u.n. „kérdőhangban”: az „e” meglétében is, — továbbá ha magyar nyelv legősibb sztrátumát a mezopotámiai „emesal” dialektussal hasonlítjuk össze, akkor mi, magyarul tudó szakemberek – joggal feltehetjük azt a kérdést, hogy a magyar tudományos körök miképpen bírnak reakció nélkül elmenni ennyi szembeötlő rokonsági bizonyíték mellett? A magyar kultuszminiszter válasza ez volt: Sajnos nem vagyok nyelvész.”

A japán nyelvtudós levelének teljes szövegét magyar fordításban itt közlöm: USA Garfield, NJ., 1969: Professzor Shohotu Faisi történész levele:

„. . . Mi – néhányan – japán őstörténeti kutatók abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb nemzete és fajtája a ’ma-ya-ra’, magyar. (Kérem meghatározásomra nem a hitleri nominalizmust alkalmazni.)

„A ’Felkelő Nap’ birodalmai ivadékainak hittük és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, akiket a történelem ’karma’ messzire sodort el. Faji kiválóságukat elismerve érkeztünk meg annak idején Budapestre magyarul tanulni a bölcs Imaoka Gyuicsiró vezetése alatt.

„Harminc év szemléletével meg kell állapítanom a következőket:

1. Igaz magyar történetírás sem a Habsburg, sem a Horthy korszak alatt nem létezett. A Habsburgok saját érdekükben megsemmisítettek mindent, ami az ősi eredetre utal. A Horthy korszak szerve – a Teleki Pál Intézet – saját nevelésű céh-beli tudósai pedig, Hóman Bálint vezetésével ’átértékelték’ az amúgy is hiányos magyar történelmet a Római Katolikus Egyház és a Habsburg ház javára.

2. A valóságos faji mythosok alapján dolgozó történész ebben a gárdában nem létezik, mert hogyan is értékelnék azok a mythoszok erejét és igazságát, akik saját Nemzeti Krónikájuk hitelét is lerontották.

„Miután azonban a magyar nemzet, faj és nép – vagy nevezzék ahogy akarják – történelmi kutatás szempontjából csak olyan elbírálás alá kell essen, mint a többi nemzet, faj és nép, — kérdezem Önöktől, kedves magyar történész kartársak, miért hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs kérdéseiben a hitleri anomáliákra? Miért nem hivatkoznak a biblikus Izrael faji hasonlatosságokra? . . . Izrael faj, nép és nemzetség, tehát ugyanúgy a magyar, japán, görög, arab is faj, nép és nemzetség.

„De miért nem oldják meg végre Önök, — magyar tudósok – a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáik?

„Innen messziről jobban látszik az igyekezet is, meg a hamisság is. Valóban a magyarfajta igen elkeveredett már. A ’magyar’ történelemírás tudósai is ilyen kevert vérűek. Van: német-magyar, szláv-magyar, román-magyar, izraelita-magyar keveredésű történelemtudós is.

„Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek egyike sem az igaz magyar történelmet kutatja, hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták javára akarja a magyar történelem igazságait elferdíteni. Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést szeretnék intézni ezekhez a kartársakhoz és rajtuk keresztül minden magyarhoz. Nevezetesen:

„Miért van hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik? Kik állanak e mögött a homályosítás mögött?

„Addig is amíg Önök erre válaszolni fognak, mi – japánok és az összes turáni törzsekhez tartozók – Pakisztántól Szibériáig és Hindukushtól Burmáig – a legősibb ’egy nyelv’ elemeit megtartó nyelven – magyarul – írjuk ’Ébresztőnket’ csaknem 800 millió testvéreinkhez és ezzel a magyar népnek, fajnak és nemzetségnek akarunk a legősibb származásért és sok ezeréves tradícióért tiszteletet adni, még akkor is, ha Önök, magyarok, ezt a tényt erőszakkal megmásítani kívánják.”

Még egy témát szeretnék előhozni: Nem tudom megérteni, hogy a hazai nyelvészek egy olyan kiváló tudományos dolgozatot, mint a párizsi Sorbonne támogatásával 1975-ben kiadott Gosztonyi Kálmán: Dictionnaire d’Etymologie Sumerienne et Grammaire Comparée c. munkáját jóformán kézbe sem vették, a több mint 900 szumér, magyar, ural-altai ( ha már a turáni szót használni sem szabad!) és egyébb szó egyeztetést meg sem vizsgálták. A hazai nyelvészek beérték Komoróczy Géza egyoldalú tájékoztatásával, aki bizonyára szakképzett asszyriologus, de a szumér kérdésben elfogult és elhallgatja a tényeket (pl. Sir Leonard Woolley nevét sehol még csak meg sem említi, eredményeiről mélyen hallgat.). Komoroczy Géza érdemben egyáltalában nem foglalkozott Gosztonyi könyvével, egy-két szóval elintézte a 200 oldalas rendkívül alapos munkát. Talán nem tud franciaul?

Gosztonyi Kálmán, Párizsban élő hazánkfia 35 éven át tanulmányozta a régi keleti nyelveket, 1952-től 1972-ig pedig a Sorbonne-on Raymond Jestin neves szumerologus irányítása alatt végzett a szumér nyelvészet és ékírás terén kutatásokat. Gosztonyi már idős ember, s nagy vesztessége a magyar tudományosságnak, hogy még életében nem akarnak róla tudomást venni.

Az előadottak alapján tehát tisztelettel kérdezem: a szumér nyelvrokonság kérdését miért nem szabad felvetni, kutatni előítéletektől mentesen tárgyalni? Az embernek az a benyomása, hogy a Bach korszaki szellem, a hatalmi szóval való irányítás ma is változatlanul érvényesül. A Magyar Nyelvtudományi Társaság évi közgyűlésén elhangzott, s azt a légkört idéző „eltanácsolás” nem szolgálja az igazi tudományt. A külföldi nyelvtudomány fejlődésének függvényében ennek később hátrányos következményei lesznek a hazai tudósok munkájának megítélésében.

Forrás: Magyar Múlt No. 2. 1977. Vol. VI, Évf. 107-109

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Egy hozzászólás

  1. Tiszteltetem a hozzaszolokat es a tudomanyok tudoit, en nem a nyelvunk mikorisagahoz szeretnek hozzaszolni hanam arra a megalapitashoz, hogy a Magyar nem hont foglalt hanem viszajott, az a velemenyem hogy en bar mar tul a 70 en mar 1000 eve ezt irtam, irom, es irni is fogom, Nem valami ujjat de mast kepzelek el mint amit nagyon sokan hisznek illetve tudni velnek meg akkor is ha ezek a szemelyek kozot akadnak boven tortenelmunket feldolgozo diplomas irok es szinten diplomas torteneszeink. Abol indulnak el hogy az iskolakban amit a tortenelmunkbol tanitanak illetve nekunk tanitottak mero csupa hazugsag, es mindig ugy alakitott hazugsagok ahogy a tarsadalmirendszerunk ezt megkivanta, valamiert hazugnak kell lenie a Magyarok tortenelmenek de miert?? Sok valtozata van a magyarazkodasnak azt amit en hiszek lehet hogy teves de azis hogy igazabb mint az irott tortenelmunk.Bar semmi sem bizonyitja hogy Nimrod a Sumer kiralynak koze lehet a Magyar megalakulasahoz de elkepzelheto, viszont ha igaz akkor nem volt sohasem fiai kozott Hunor es Magor cask Magor es sok masnevu gyerek, az osi egyiptomi tortenelem mar megemliti Nimrodot, es tobb mint szaz aszonyat / ez akkor a gazdagsagot felyezte ki es nem a bujasagot / viszont a szaz aszonytol hihetettlen csak 2 fiugyermek szuletese es ebbol 1 sosem letezett.Meggyozodesem ha igaz a foldi paradicsom Eden akkor az is hogy a fold legoregebb lakosa a magorok akar volt Sumer os akar nem. erre bizonyitek nem a mai nyelvunk hanem az osi Magyarnyelv. ez azomban szerintem nem bizonytek arra hogy meg Jezus Krisztus is Nimrod unokaja lenne, de ketsegnelkul bizonyitott hogy az akkori Egyiptomtol keletre az akkori Eden es a kesobbi Babylon mar Nimrod birodalma volt fel egesz a Kinai ” nagyfaltol nyugatra eso teruletek es india valamint a mai oroszorszag es a karpat medence is.. Tudom hogy magyarazatra szorulnak ezek az elkepzelesek, de bizonyitekok az osi Magyar helysegek es a folyok nevei is, Nem a szlavok adtak a neveket mivel nem is leteztek a szlavok Oroszok is csak a 9 – 10 ik szazadban idoszamitasunk utan szulettek.mint a Szekelyek hazugsag hogy a Szekely idossebb nemzet mint a Magyar evezredekkel fiatalabb de mint Magor nemzetiseg megis ugyan az csakugy mint a Hunor, vagyis a sorrend Sumer , Magor, Hunor , Szekely, Sorrendben viszafele Szekely ok a (9 -10 szazadban szulettek az eredeti nevuk a Szek – hejjijek akkor meg nem irtak az ly, ok voltak a szekhejek rendorei illetve a rendfentartoi , ez volt a szakmalyuk ezert fizettek oket es ez volt a nevuk Szekhelyijek, es mivel ez eleg ostoban hangzott valoszinu az idegen nepek alakitottak Szekelyekre konnyebb volt kimondani es leirni. A Hun pedig a latin nyelv megszuletesevel szuletett ma a 21 ik szazad a bizonyitek ra, a Magyar ma is Hun csak nem nem Empire of Hun’s, Hunian’s,vagy Hungaro’s, hanem Hungarian’s mert a birodalmi statusnak vege csak egy tobbszorossen megcsonkitott Orszagunk maradt.a nagy hun birodalombol, Roma kb idoszamitasunk elott 800 evvel szuletik az anyanyelvuk az ektrus kb 400 ig ekor less birodalom Roma es a nyelvuk a Latin, Claudius mar nagyon nehezen talal olyan embert akitol megtudta tanulni az osi nyelvuket. A Magyar sohasem cserelt nyelvet es az alapja sem volt soha mas nyelv.A nyelv ujjitas utan viszont mar nem az aminek Lennie kellene, ma pedig mar nem is az. Meggyozodesem Arpad nem a Besenyok tamadasa miatt indultak el ujra europai birtokukra de tudatos es elore megtervezett uton, es az itt elo nepekrol is tudtak hogy Magyarok, nem Horvatok es Szlavok a Horvatok kicsivel elobb ertek valahonan Bzanc kornyekerol az akkor meg nem Magyar tulajdon teruletre de nem is Horvat hanem a Romai birodalom tulajdona, Szerencsere a Magyar bekeszereto nem pusztito de nagyon demokratikus mas nemzetekel szemben is, igy less a Horvat a 9 ik fejedelemseg de a szerzodes szerint sohasem kaphat tulajdon jogot az Orszag megalapitasara, ketszeressen szerzodes is szuletik errol Arpad utan elso Andras is megkotteti a horvatokal.A szekely meg mint osi Magor alanyi jogon let a 8 ik fejedelemseg, az igazi Szekelyfold viszont mindossze 5 – 6 mai neven megyenyi terulet, az Orszag 3 reszreszakadasa eredmenyezte azt a Szekelyfoldet amelyet maguk a Szekelyek is hiszik hogy az volt az eredeti is. NEM az volt.A mai Magyar mar nem az a sok haboru miatt 80% mar betelepult Magyar mint az en nagy szuleim csaladja is valahonan Boszniabol a torok hoditas miatt jottek Magyarorszagban es itt is maradtak , valtak Maggyarra de nem valtoztattak meg a nevuket, igy en sem Nagyapam az elso, apam a 2 ik vilaghaboruban harcolt Magyarorszagert pedig o mar Romaniaban 1925 ben Temesvaron szuletett. Meggyozodesem a Magyar es nyelve minden mas nemzetnel es nyelvenel idossebb beleszamitva az Osi Egyiptomot Indiat es Kinat is. Kina a nagyfalat a magyarok ellen epitettek es nem a mongolok miatt mint azt sokan tudni velik.Szoval nagyabol ennyit mert ahhoz konyvet kelleni irni arrol a tortenelemrol amelyet ez a nemzet es nepe megelt , tulelt, es amit veghez vitt, vagy az sem lenne eleg de sajnos nagyon keves a megmaradt bizonyitek mind ezekre.

Az oldal tetejére