Navigáció: Kezdőlap / Erdélyi hírek / Beadvány Románia kormányához a székely szabadság napján

Beadvány Románia kormányához a székely szabadság napján

Ma, 2013. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten, a székely nemzetgyûlések hagyományainak folytatásaként összegyûlt székelyek, valamint a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyar közösségek képviselôi kinyilvánítjuk: igényeljük Székelyföld területi autonómiáját!

Székelyföld területi autonómiája azt jelenti, hogy történelmi szülôföldjén a székely-magyar többségi kollektivitás joga és tényleges képessége saját felelôsségére és saját érdekében átvenni a közérdekû problémák jelentôs részének megoldását, a szubszidiaritás elvének megfelelôen. Az autonóm régió az állam és a kollektivitás között elhelyezkedô választott testülettel rendelkezik, az önigazgatás hatásköreit gyakorolja, illetve államhatósági jogosítványokkal is bír.

Románia, amikor csatlakozott az Európa Tanácshoz, egyoldalú kötelezettséget vállalt a tanács 1201/1993 számú ajánlásának teljesítésére, amely 11. cikkében kimondja: „Azokban a körzetekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó személyek többséget alkotnak, ezen személyeknek jogukban áll, hogy sajátos történelmi és területi helyzetüknek megfelelô és az állam nemzeti törvénykezésével összhangban álló helyi vagy autonóm közigazgatási szervekkel vagy különleges státusszal rendelkezzenek.” Az eltelt közel két évtizedben Románia ezt a kötelezettségvállalását sem teljesítette, az ezzel kapcsolatos párbeszédet a hatóságai elutasították.

Románia kormánya ígéretet tett arra, hogy a tervezett regionális reformot az érintett lakosság megkérdezésével hajtja végre. Ezt javasolja az Európai Unió is, és ez áll a Romániában hatályos jogszabályokban is. Ennek ellenére most arra készülnek, hogy megszegve Romániának a Kisebbségi Keretegyezményben és a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Chartájában foglalt kötelezettségeit, Székelyföldet egy román többségû közigazgatási régióba tagolják be, végleg felszámolva a székelység létezésének maradék intézményi kereteit. Felhívjuk az illetékes hatóságok és a nemzetközi közvélemény figyelmét arra, hogy Székelyföld közösségének akarata ellenére végrehajtott regionális reform beláthatatlan következményekkel járna a romániai demokráciára nézve, ugyanakkor ellehetetlenítené a többség, illetve a számbeli kisebbségben élô, de itt helyi többséget alkotó székely közösség közötti viszony normalizálását! Egyben felhívjuk Románia kormányának a figyelmét arra is, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalások megszegése rendkívül rossz következményekkel járna Románia külkapcsolataira nézve.

Mi párbeszédet akarunk és együttmûködést, abban a reményben, hogy végül Románia kormánya is belátja, hogy a közigazgatási reformot a helyi közösségek szabad akaratára, az állampolgárok közti szolidaritásra és a konstruktív együttmûködésre kell építeni.

Hangsúlyozzuk: Székelyföld területi autonómiája nem sérti Románia területi integritását és állami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön élô román nemzetiségû polgárok érdekeit, sem Románia alkotmányát. Székelyföld autonómiájának minden elônyét egyformán fogják élvezni az itt élô állampolgárok a demokrácia alapvetô értékeinek tiszteletben tartásával.

Mindezek szellemében:

Követeljük, hogy a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági jellegzetességekkel rendelkezô Székelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót az Európai Unió forrásainak hatékony felhasználása érdekében!

Követeljük, hogy Székelyföld legyen önálló közigazgatási régió!

Követeljük Székelyföld autonómiájának törvény általi szavatolását!

Tiltakozunk Székelyföld ôshonos közösségének, a székely népnek érdekeit sértô, létét fenyegetô közigazgatási átalakítás ellen!

Követeljük, hogy a romániai hatóságok azonnal szüntessék be a székely jelképek üldözését, a magyarul beszélô emberek zaklatását és fenyegetését!

Tiltakozzunk az ellen, hogy a jogállam intézményeit az itt élô, román állampolgárságú magyarok elnyomására, megfélemlítésére és üldözésére használják!

Teljes és tényleges szabadságot és egyenlôséget akarunk Székelyföld minden lakosának!

Követeljük, hogy a kormány kezdjen párbeszédet a fentiekrôl a székely nép legitim képviselôivel, a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányza-tokkal!

Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a székely népnek!

Marosvásárhely, 2013. március 10.

A szerző szászrégen.ro

Egy akinek nem tetszik a jelenlegi helyzet.

Hozzászólások lezárva

Az oldal tetejére